DE CEL LEERLINGENBEGELEIDING

"Een school die kansen biedt" is één van de 5 pijlers die we in het opvoedingsproject van de Broederschool (Lasalliaanse school) willen nastreven.

Wat doe je als je jezelf in één van de volgende uitspraken herkent?
Wat ben ik zenuwachtig!!
Help, het lukt niet!!
Ik krijg mijn cursus niet geordend ...
Och, ik voel me niet zo goed in mijn vel.

In de Broederschool proberen we je daarbij te helpen. Voor ons is leerlingenbegeleiding geen loze belofte:
* Is je probleem vakgebonden, dan spreek je best eerst de vakleerkracht aan.
* Kan het probleem ruimer gesteld worden waardoor je gaat twijfelen aan jezelf, spreek er dan over met je klastitularis. Hij/zij kan informatie verzamelen bij de verschillende leerkrachten en proberen je weer op weg te helpen.
* Er is altijd iemand van de opvoeders aan de balie die wat tijd voor je maakt om naar je te luisteren en om samen met jou naar een oplossing te zoeken.
* Een aantal leerlingenbegeleiders kunnen je specifieker helpen; planning en motivatie bij het studeren, tips bij faalangst, een eenvoudig gesprek, …
* De cel leerlingenbegeleiding helpt de klastitularis om een advies uit te brengen, denkt na hoe we bepaalde moeilijkheden gezamenlijk als school kunnen aanpakken en gaat op zoek hoe we bepaalde moeilijkheden kunnen voorkomen. Zij zetten zich in op 4 domeinen: de sociaal-emotionele ontwikkeling (pesterijen, faalangst, zich minder goed voelen, suïcidepreventiebeleid, ...), het leren en studeren (studieplanning, studiemethode, AD(H)D, leermoeilijkheden zoals dyslexie, dyspraxie, ...), de schoolloopbaan begeleiden (studiekeuze), de preventieve gezondheidszorg (drugpreventieplan , gezonde voeding, ...)

Leden van de cel leerlingenbegeleiding zijn Lisa De Ruyck en Vincent Claerhoudt (directie), Rika Mahieu (contactpersoon CLB) en de leerlingenbegeleiders Nadine Biebuyck (leerkracht), Katleen Huyghe (leerkracht), en Joke Demuynck (opvoeder). Zij komen wekelijks samen om de aanpak en begeleiding van leerlingen te overlopen.

Het Vrij CLB Trikant Roeselare (051 25 97 00 – info@clbtrikant.be) is een externe dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. CLB-medewerkers die samenwerken met onze school zijn :
* Rika Mahieu (psycholoog) rika.mahieu@clbtrikant.be
* Lieven Degraeve (maatschappelijk werker) lieven.degraeve@clbtrikant.be
* Chelsey Rambour (paramedisch werker) chelsey.rambour@clbtrikant.be
* Dr.Carole Decerf (arts) carole.decerf@clbtrikant.be

Hoe gebeurt de begeleiding binnen het domein zorg? Een korte toelichting:
* Toepassen van het zorgbeleid voor leerlingen met leermoeilijkheden: bv. dyslexie.
Bij inschrijving wordt alle nodige info verzameld: (BASO-fiche, attesten, helpende maatregelen uit de basisschool, ...).
* Leerkrachten en ondersteunend personeel observeren en wisselen ervaringen uit. Op de klassenraad wordt overlegd en worden mogelijke bijkomende maatregelen afgesproken.
* Die worden dan voorgelegd aan de ouders en op basis hiervan wordt een engagementsverklaring voor leerling, ouders en school opgesteld.

Onder meer op deze wijze proberen wij het Lasalliaans opvoedingsproject van onze Broederschool dagelijks waar te maken: in een sfeer van aanvaarding en bevestiging steeds weer nieuwe kansen geven.