KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

 

LASALLIAANSE SCHOOL

De Broederschool is bovendien één van de vele schakels in het wereldwijde netwerk van Lasalliaanse scholen, genoemd naar hun stichter Jean-Baptiste de la salle.
Als Lasalliaanse school zijn we ervan overtuigd dat onderwijs als eerste taak heeft leerlingen zowel wortels als vleugels te geven.
Hoe doen we dat? Door onze leerlingen op verschillende vlakken (emotioneel, cognitief,...) grondig te leren kennen doorheen hun 6-jarig traject bij ons op school. De kleine afstand tussen leerkracht en leerling draagt hiertoe bij. Naast een zorgzame aanpak, kan je ook rekenen op een school die authenticiteit hoog in het vaandel draagt. In onze school is er ruimte om jezelf te zijn (= wortels).
We zijn een school die zich maar al te goed bewust is dat we de generatie van morgen opleiden. We kijken dan ook steeds vooruit zodat wij jou vooruitstrevend onderwijs kunnen bieden waarmee jij later de toekomst vorm kan geven (= vleugels).

ONZE PIJLERS

Lasalliaanse inspiratie
We zijn een christelijke school waar we leren elkaar met respect te behandelen. We hebben oog voor de ander, z’n eigenheid en z’n kwetsbaarheid. We erkennen de noden van onze leerlingen en stellen ons empathisch op. We hechten belang aan sociaal engagement: openheid en bezorgdheid om de wereld buiten de schoolpoorten.
Met z’n allen zetten we onze schouders onder dit project.

Een leerlingvriendelijke school
De Broederschool is een warme school die consequent kiest voor dialoog: we gaan met elkaar in gesprek, niet alleen als het moeilijk loopt. We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars engagement; inspraak, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn bij ons geen loze woorden.
We willen ook jouw vertrouwen verdienen want we geloven dat een persoonlijke aanpak je toelaat jezelf te ontdekken en te ontplooien in alle veiligheid.

Een school die kansen geeft
We geloven in jouw potentieel en bieden je de groeikansen die je verdient. We begeleiden je om het pad te kiezen dat bij je past en waarop je je talenten kan ontplooien. We investeren in kwalitatief onderwijs en menselijke relaties. We willen dat je durft dromen en durft falen en dat je zo je grenzen kan verleggen.

Een positieve, kritische blik
We leren je om kritisch te kijken naar jezelf en de maatschappij, om jezelf te verzetten tegen onrechtvaardigheid. Tegelijk stimuleren we jou om je blik te verbreden en leerkansen te zien in actuele uitdagingen. We creëren een klimaat waarin je je eigen denkbeelden in vraag kan stellen en je je zonder vooroordelen kan openstellen voor die van anderen.

Een betrokken school
Leerlingen, leerkrachten, opvoeders en ouders hebben een waardevolle stem in ons schoolleven. Samen werken we aan zorgzaam, authentiek, vooruitstrevend en kansrijk onderwijs.